Zmiana podmiotu zarządzającego PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje możliwość zmiany przez podmiot zatrudniający instytucji zarządzającej PPK na inną.

Procedura zmiany instytucji zarządzającej PPK składa się z kliku etapów, których szczegółowa charakterystyka jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Warto zaznaczyć, że osoba zatrudniona może nie wyrazić zgody na wypłatę jej oszczędności do nowej instytucji.

Zmiana usługodawcy PPK

W przypadku, gdy podmiot zatrudniający podejmie decyzję o zmianie instytucji zarządzającej PPK na inną, będzie mógł to uczynić bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Wymagane będzie za to dochowanie warunków i terminów takiej zmiany, które powinna określać umowa o zarządzanie PPK (z uwagi na fakt, że postanowienia stosowane w tej materii przez różne instytucje mogą być bardzo odmienne, podmiot zatrudniający powinien zwrócić na nie szczególną uwagę już na etapie negocjacji poprzedzających jej zawarcie).

Aby zmiana instytucji zarządzającej PPK nie wywołała negatywnych skutków dla osób zatrudnionych, warunkiem złożenia wypowiedzenia przez podmiot zatrudniający jest wcześniejsze zawarcie umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Po jej zawarciu, na podmiocie zatrudniającym spoczywa obowiązek, aby niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni:

  • zawrzeć w imieniu i na rzecz swoich pracowników umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową,
  • poinformować wszystkich uczestników PPK o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o wypłatę transferową środków zgromadzonych na ich dotychczasowych rachunkach PPK na rachunki prowadzone przez nowo wybraną instytucję finansową.

Oszczędności pracownika, który w ciągu 7 dni od otrzymania powyższej informacji nie poinformował na piśmie podmiotu zatrudniającego o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową, przekazywane są na rachunek nowo wybranej instytucji finansowej. Jeżeli natomiast pracownik poinformował  podmiot zatrudniający o braku zgody na wpłatę, zgromadzone przez niego środki pozostają na rachunku prowadzonym przez instytucję dotychczas zarządzającą  PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Należy podkreślić, że mimo braku zgody pracownika na wypłatę, podmiot zatrudniający i tak zawiera w jego imieniu i na jego rzecz umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową. Oznacza to, że nowe wpłaty zasilające oszczędności tego pracownika, będą przekazywane właśnie do tej instytucji.

Nielegalna działalność akwizycyjna

 W celu ograniczenia liczby zmian instytucji zarządzających PPK do niezbędnego minimum i zachowania przy tym stabilności systemu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń dotyczących niektórych form działalności akwizycyjnej. Zgodnie z przepisami, zabronione jest:

  • wynagradzanie podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek pracodawcy, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot;
  • oferowanie lub udzielanie podmiotom zatrudniającym jakichkolwiek dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK.

Podmiot naruszający powyższe zakazy może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1 000 000 zł.

Podsumowanie

 Z uwagi na fakt, że zmiana instytucji zarządzającej PPK może być w pewnych przypadkach finansowo korzystna, możliwość jej dokonania należy ocenić pozytywnie. Rozwiązanie to sprzyja bowiem konkurencji i nie powoduje całkowitego uzależnienia podmiotu zatrudniającego od instytucji wybranej pierwotnie. Zmiany instytucji zarządzających PPK nie powinny być jednak zbyt częste, czemu mają sprzyjać zakazy dotyczące niektórych form działalności akwizycyjnej.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Autor: Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny, Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Krzysztof jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych.