Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w Pracowniczym Planie Kapitałowym

Możliwość uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym jest uzależniona od wieku osoby zatrudnionej i bez ograniczeń obejmuje jedynie osoby pomiędzy 18. a 54. rokiem życia.

Uczestnictwo osoby zatrudnionej w PPK jest dobrowolne, lecz jednocześnie automatyczne (aby w nim nie uczestniczyć, konieczne jest podjęcie określonego działania).

Jak wiek wpływa na sytuację uczestnika PPK i co uczestnik powinien zrobić w razie chęci rezygnacji?

Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK

Choć jak wspomniano na wstępie, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, na pracodawcy ciąży obowiązek zapisania do planu wszystkich osób zatrudnionych w wieku od 18. do 54. roku życia. W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, lecz nie ukończyły 69. roku życia, pracodawca może zapisać je do PPK wyłącznie na ich wniosek, przy czym ma obowiązek poinformować takie osoby o możliwości jego złożenia. Dodatkowym warunkiem zapisania osób w wieku pomiędzy 55. a 69 rokiem życia do PPK jest posiadanie przez nie minimum trzymiesięcznego stażu zatrudnienia u pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia. Osoby, które ukończyły 70. rok życia nie mogą być zapisane do PPK.

Zapisy pracowników do PPK w zależności od wieku:

Wiek pracownika

Zapis do PPK

od 18. do 54. roku życia

obowiązkowy

od 55. do 69. roku życia

na wniosek osoby zatrudnionej, pod warunkiem legitymowania się trzymiesięcznym stażem zatrudnienia u danego pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia

powyżej 70. roku życia

brak możliwości zapisu

Automatyczny zapis do PPK

Osoby zatrudnione w wieku od 18. do 54. roku życia zapisywane są do PPK automatycznie. Zgodnie z zasadą dobrowolności uczestnictwa w PPK, mogą one jednak z tego zrezygnować poprzez złożenie pracodawcy pisemnej deklaracji. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie instytucję finansową prowadzącą PPK, która zwraca wpłatę pobraną za miesiąc, w którym wpłynęła rezygnacja.

Rezygnacja nie ma charakteru definitywnego, bowiem co 4 lat, pracodawca ma obowiązek ponownie zapisywać daną osobę do PPK. Aby tego uniknąć, osoba zatrudniona musi składać kolejne rezygnacje.

Podsumowanie

Celem automatycznego zapisywania do PPK osób w wieku produkcyjnym (od 18. do 54. roku życia) jest przede wszystkim objęcie planami jak największej liczby osób zatrudnionych. Choć konieczność okresowego ponawiania deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w PPK może na pierwszy rzut oka wydawać się uciążliwa, dla osób na to zdecydowanych stanie się ona zapewne czynnością rutynową, nieprzysparzającą im dodatkowego wysiłku. Pozytywnie należy ocenić rozwiązania dotyczące starszych pracowników, którzy z reguły posiadają już prawo do emerytury (korzystniejsze jest dla nich otrzymanie większego wynagrodzenia “do ręki”, niż odkładanie jego części na później).

Krzysztof Szachogłuchowicz

Autor: Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny, Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Krzysztof jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych.