Umowy składające się na Pracowniczy Plan Kapitałowy  

W ramach tworzenia PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK.

Obligatoryjne elementy powyższych umów określa ustawa o PPK.

Korzystnym dla podmiotów zatrudniających rozwiązaniem jest wyłączenie podejmowanych przez nie czynności spod rygorów przewidzianych dla podmiotów prowadzących działalność na rynku usług finansowych.

Jakie umowy składają się na PPK?

W ramach tworzenia PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową:

 • umowę o zarządzanie PPK;
 • umowę prowadzenie PPK, przy czym umowa ta zawierana jest w imieniu i na rzecz uczestników PPK.

Powyższe umowy, podmiot zatrudniający może zawrzeć z:

 • funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • funduszem emerytalnym zarządzanym przez powszechne towarzystwa emerytalne;
 • pracowniczym towarzystwem emerytalnym;
 • zakładem ubezpieczeń.

Wszystkie instytucje uprawnione do prowadzenia PPK można odnaleźć można odnaleźć na stronie internetowej prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (https://www.mojeppk.pl/).

Więcej o instytucjach prowadzących PPK, możesz przeczytać tutaj: https://www.blogprawnyppk.pl/w-jakiej-formie-moga-byc-prowadzone-pracownicze-plany-kapitalowe/   

Umowa o zarządzenie PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, umowa o zarządzanie PPK powinna określać w szczególności:

 • strony umowy;
 • nazwę funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
 • warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;
 • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;
 • warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
 • wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;
 • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
 • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;
 • warunki zmiany umowy;
 • warunki i okres wypowiedzenia umowy;
 • warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

W przypadku, gdy umowa o zarządzenie PPK zawierana jest z zakładem ubezpieczeń określa ona dodatkowo:

 1. wysokość sumy ubezpieczenia,
 2. wysokość składki ochronnej,

brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat;

Ponadto do umowy o zarządzanie PPK zawieranej z zakładem ubezpieczeń dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku i podlega wpisowi do ewidencji PPK.

Umowa o prowadzenie PPK

Wraz z umową o zarządzanie PPK, podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją umowę o prowadzenie PPK. Jest ona zawierana w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, których lista stanowi załącznik do tej umowy.

Czynności podmiotu zatrudniającego związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK są z mocy prawa wyłączone z zakresu zastosowania przepisów dotyczących:

 • działalności maklerskiej;
 • działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń;
 • pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
 • działalności akwizycyjnej w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dzięki powyższym wyłączeniom, na podmiocie zatrudniającym nie ciążą obowiązki podmiotów nadzorowanych, prowadzących działalność na rynku usług finansowych.

Zgodnie z ustawą o PPK, umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności:

 • strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;
 • dane identyfikujące uczestnika PPK;
 • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;
 • nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;
 • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;
 • sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty;
 • sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty;
 • warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;
 • sposób składania dyspozycji;
 • zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;
 • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

W przypadku, gdy umowa o prowadzenie PPK zawierana jest z zakładem ubezpieczeń, zawiera ona analogiczne elementy dodatkowe jak w przypadku umowy o zarządzanie PPK.

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK informację o zawarciu umowy o prowadzenie PPK w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika – w postaci papierowej.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę rolę PPK, jako jednego ze składników przyszłego zaopatrzenia emerytalnego osoby zatrudnionej, szczegółowe określenie elementów umów o zarządzanie nim i prowadzenie, należy ocenić pozytywnie. Na plus należy ocenić także elektroniczną formę zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz przesyłanie uczestnikowi w tej samej formie informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Autor: Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny, Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Krzysztof jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych.