Ewidencja i portal Pracowniczych Planów Kapitałowych

Omawiając zagadnienia związane z funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych, dziś skupimy się na dwóch instytucjach, w ramach których gromadzone i udostępniane są dane istotne z punku widzenia uczestnictwa w planach.

W celu zgromadzenia i uporządkowania informacji o wszystkich podmiotach oferujących PPK, ustawodawca zdecydował się na stworzenie ewidencji PPK.

Gromadzeniem i udzielaniem osobom zainteresowanym informacji o funkcjonowaniu PPK zajmuje się natomiast portal PPK, zarządzany przez spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR).

Podmioty umieszczone w ewidencji i portalu PPK mają obowiązek partycypować w ich utrzymaniu poprzez wnoszenie stosownych opłat.

Ewidencja PPK

Podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie i prowadzenie ewidencji PPK jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Ewidencja PPK zawiera takie dane jak:

 • wykaz towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń oferujących plany;
 • zestawienie podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK;
 • rejestr umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające;
 • ewidencję uczestników PPK.

Wykaz towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeńzawiera następujące informacje o zarejestrowanych w nich podmiotach:

 • firmę;
 • numer w ewidencji PPK;
 • siedzibę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
 • oświadczenia i dokumenty dotyczące spełniania warunków umieszczenia w ewidencji PPK;
 • istotne postanowienia umów o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje;
 • statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń, statut (regulamin) instytucji finansowej, prospekt informacyjny lub inne materiały informacyjne dotyczące działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń lub instytucji finansowej w zakresie PPK;
 • nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez dany podmiot;
 • informację o wydaniu decyzji o:
  1. usunięciu z ewidencji PPK,
  2. wskazaniu zakładu ubezpieczeń społecznych przejmującego zarządzanie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będącym funduszem zdefiniowanej;
 • informację o wygaśnięciu wpisu do ewidencji PPK z mocy prawa.

Zestawienie podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, zawiera następujące informacje o danym podmiocie:

 • numer w ewidencji PPK;
 • nazwę;
 • NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
 • serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;
 • adres siedziby;
 • adres do korespondencji.

Rejestr umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniającezawiera następujące informacje:

 • numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK;
 • datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK;
 • nazwę podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
 • NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego;
 • serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP;
 • adres siedziby podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej;
 • adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

Ewidencja uczestników PPKzawiera następujące informacje o uczestniku:

 • dane identyfikujące;
 • indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK;
 • oznaczenie wybranej instytucji finansowej lub wybranych instytucji finansowych, w przypadku gdy uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK;
 • numery podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK;
 • datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;
 • liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym;
 • wartość środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, w podziale na poszczególne instytucje prowadzące te rachunki;
 • datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;
 • informacje na temat wysokości wypłat, wypłat transferowych i zwrotów z rachunku PPK;
 • datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • datę poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który wcześniej zrezygnował z dokonywania wpłat;
 • datę złożenia podmiotowi zatrudniającemu wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

Za prowadzenie ewidencji PPK oraz inne obowiązki wykonywane przez PFR, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń umieszczone w ewidencji, wnoszą w cyklach miesięcznych opłatę w wysokości 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową, której wartość ustalana jest w oparciu o dane na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata. Opłatę należy uiszczać do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata.

Portal PPK

Oprócz utworzenia i prowadzenia ewidencji PPK, ustawa o PPK przewiduje utworzenie i prowadzenie internetowego portalu, którego celem jest gromadzenie i udzielanie informacji o funkcjonowaniu pracowniczych planów kapitałowych. Do zadań operatora portalu (jest nim spółka zależna od PFR) należy w szczególności:

 • prezentowanie w portalu PPK instytucji umieszczonych w ewidencji PPK oraz funduszy zdefiniowanej daty przez nie zarządzanych;
 • informowanie osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz osób uprawnionych, a także innych osób, którym zgodnie z ustawą mogą zostać wypłacone środki zgromadzone na rachunkach PPK, na ich wniosek, o funkcjonowaniu PPK, w tym o warunkach uczestnictwa oraz uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w PPK;
 • informowanie podmiotów zatrudniających, na ich wniosek, o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z funkcjonowania PPK;
 • prezentowanie ofert instytucji finansowych, w tym warunków umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, statutów (regulaminów), kluczowych informacji dla inwestorów, dokumentów zawierających kluczowe informacje lub innych materiałów informacyjnych dotyczących działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych lub zakładów ubezpieczeń w zakresie PPK;
 • upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu PPK, w tym organizowanie szkoleń i konferencji na temat PPK.

Za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz za udział w portalu PPK, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń umieszczone w ewidencji, wnoszą na rzecz operatora portalu odpowiednio:

 • opłatę wstępną w wysokości 700 000 zł, płatną w terminie 7 dni od dnia poinformowania instytucji o umieszczeniu w ewidencji PPK;
 • opłatę roczną, będącą iloczynem wartości aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez daną instytucję, których wartość ustalana jest na ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym, za który opłata jest należna, oraz stawki w wysokości 0,05%.

Warto podkreślić, iż z tytułu wnoszenia powyższych opłat, operator portalu nie może osiągać zysku.

Podsumowanie

Ustawowa gwarancja utworzenia i prowadzenia ewidencji i portalu PPK świadczy o dostrzeżeniu przez ustawodawcę konieczności zgromadzenia i uporządkowania informacji o wszystkich podmiotach związanych z PPK. Istotną rolą omówionych w tym artykule instytucji jest również ich informacyjny charakter, który przejawia się w prezentowaniu danych w sposób, który umożliwia do nich dostęp wszystkim zainteresowanym. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie. Dostęp do rzetelnych danych i informacji stanowi bowiem duże ułatwienie w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z uczestnictwem w planach.

Krzysztof Szachogłuchowicz

Autor: Krzysztof Szachogłuchowicz

Radca prawny, Partner w kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k. Krzysztof jest ekspertem z zakresu prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz prawa papierów wartościowych.